پسری زاده ی فصل پاییزم
از جنس ابر بهاری
مملو از سپیدی برف زمستان
و
آغشته به سبزی احساس تابستان
میتوانی هر چهار فصل را بامن بمانی

_______________$$$$$$________
_______________$$$$$$________
_______________$$$$$$________
_______________$$$$$$________
_______________$$$$$$________
_______________$$$$$$________
_______________$$$$$$________
_______________$$$$$$________
_______________$$$$$$________
_______________$$$$$$________
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_____________________________
_________$$$$$$$$$$$_________
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
___$$$$$$$$_______$$$$$$$$___
__$$$$$$$___________$$$$$$$__
_$$$$$$$$___________$$$$$$$$_
_$$$$$$$$___________$$$$$$$$_
__$$$$$$$___________$$$$$$$__
___$$$$$$$$_______$$$$$$$$___
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
_________$$$$$$$$$$$_________
_____________________________
_$$$$$$$_____________$$$$$$$_
__$$$$$$$___________$$$$$$$__
___$$$$$$$_________$$$$$$$___
____$$$$$$$_______$$$$$$$____
_____$$$$$$$_____$$$$$$$_____
______$$$$$$$___$$$$$$$______
_______$$$$$$$$$$$$$$$_______
________$$$$$$$$$$$$$________
_________$$$$$$$$$$$_________
__________$$$$$$$$$__________
___________$$$$$$$___________
_____________________________
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_________________$$$$$$______
_________________$$$$$$______
_________________$$$$$$______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_________________$$$$$$______
_________________$$$$$$______
_________________$$$$$$______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______نجا هستیم تــــا حرف های نـــا گفتــه ، بـغض های شکستـه و گــاه احسـاسـات

بــی جــواب ، آرزو هــای محـال ، رویــاهـای دست نیـافتنـی و خـاطـره هــامـون

رو بنـویسیـم حرفهای زیادی هست کـــه حرف دلـه و بـــاید گفتـــه بشه.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_________________________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$____$$$$$_______$$$$$____$$
$$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$
$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$
$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$$_________$$
$$__________$$$$$__________$$
$$___________$$$___________$$
$$____________$____________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$$_______$$$$$$___$$
$$____$$$$$$_____$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___________$$$$$$___$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$____$$_$$$$$$$
____$$$_$$$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$
___$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
____$$$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
_____$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$
__$$$$$$_____$$$$_________$$$
____$$_______$$$_________$$$$$
__________$$$$$$$_______$$$$$$$
_________$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$____$$$_$$$$$$
________$$$$$_$$$$____$$$$_$$$$$$
________$$$$$$$$$$____$$$$$_$$$$$
______$$$$_$$$$$$$____$$$$$$_$$$$
_____$$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$_$$$$
_____$$$_$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$
____$$$_$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$
___$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$_$$

_______________________________________________¶¶
______________________________________________¶¶¶¶
____________________________________________¶¶¶¶¶¶¶
__________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶_¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶__¶__¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶_____¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
¶________¶¶¶________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


______97977754767676757755___
______66868686849840327946___
_____________5756546_________
_____________7634566_________
_____________5643565_________
_____________7645487_________
_____________4863133_________
_____________4689461_________
_____________8745879_________
______56556789567893789378___
______46387354561816181318___
______56867893758765987689___
_____________________________
_1722545325981_______________
125445335332588______________
1353322222221388_____________
23322222222211246_____________
233222222222221111222223499____
12222222222222233555555532508___
122222222222222222333332332188__
3122222222222222222222222217288_
911222222222222222222222221__485
831122222222222222222222227__388
58212222222222222222222211___088
_80172222222222222222227____888_
__867222222222222221______0888__
__18512222222211_______488886___
___887777__________68888887___
____88________508888888______
_____85488888888885_________

_____________________________________¶¶___________
________________________________¶1¶1111111¶_______
________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111¶¶¶1____
_____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11111111¶1¶¶___
___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶1111111111111¶¶¶_
__¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶1111111111111¶_
__¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶111111111111¶_
_11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111111111¶¶
¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__11111111111111¶¶
¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶11111111111111¶1_
¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶_
¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶_
_1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶11111111111¶1__
__¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111111¶1___
___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶1111111¶11¶1____
____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111¶11¶¶¶_____
______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶_______
_______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1¶¶¶________
_________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶¶1__________
____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶¶____________
______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_____________
_________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶______________
____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶________________
_______________________¶1¶¶¶1¶¶¶__________________
___________________________11¶____________________√ تـَقدیمـ بـﮧ صآحبـِ چشــمــآنے ڪـﮧ آرامشـِ قــَـلبــِ مـَـטּ اَستـــ و صــدایـَشـ دلنشیـטּ تـَـریـטּ تـَـرانـﮧ مـَـטּ اَستــ . اَز بودَنـَـتــ بـَرایمـ عآدَتے سآختے ڪـﮧ بے تــو بودَטּ را بــاوَر نـَـدارَم چـﮧ خوبــ شـُـد ڪـﮧ بـﮧ دُنیــآ آمـَدے و چـﮧ خوبــ تـَـر شـُـد ڪـﮧ دُنیــآے مـَـטּ شـُـدے ... هـَمیشـﮧ بداטּ ڪـﮧ تــآ اَبـَد دوستـَتــ دارَمـــ

♥ـــــــــــ♥ــــــــــ♥ـــــــــــ♥ـــــــــــ♥   ★ * ★  * 
بیــــــــــــــــــــا که مــن
   ★ * ★  * 
به مـــــــــــــــــــهربانیت
   ★ * ★  * 
به آرامشــــــــــــــــــــت
   ★ * ★  * 
به وفــــــــــایــــــــــــــت
   ★ * ★  * 
به غـــــــــــــــــــــــرورت
   ★ * ★  * 
به بــــــــــــــــــــــــهارت
   ★ * ★  * 
به قـــــــــــــــــــــــدرتت
   ★ * ★  * 
به یـــــــــاد رویـــــــــــت
   ★ * ★  * 
به فروغــــــــــــــــــــــت
   ★ * ★  * 
به خنـــــــــــــــــــده ات
   ★ * ★  * 
به همــــــــــــــــــــرازیت
   ★ * ★  * 
به همــــــــــــــــــدردیت
   ★ * ★  * 
از همه محتاج ترم . . .

   ★ * ★  * 

بیا و آغوش گرمت را برای همیشه برای آرامشم باز کن . .

.......I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you (●̮̮̃•̃)
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you (●̮̮̃•̃)
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you (●̮̮̃•̃)
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you (●̮̮̃•̃)
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you (●̮̮̃•̃)
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you (●̮̮̃•̃)
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you (●̮̮̃•̃)
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you (●̮̮̃•̃)
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you (●̮̮̃•̃)
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you (●̮̮̃•̃)
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you (●̮̮̃•̃)
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you (●̮̮̃•̃)
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you (●̮̮̃•̃)
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you (●̮̮̃•̃)
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you (●̮̮̃•̃)
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you (●̮̮̃•̃)
........I Love you
.......I Love you
......I Love you

...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’

  :: مدیر وب سایت : طوفان
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :


استخاره آنلاین با قرآن کریم

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


Ozcan Deniz-Yapmak Lazim (Remix)

كداهنگ برای وبلاگ


Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر

قالب وبلاگ

گالری عکس
دریافت همین آهنگ
   

مااز سوخته دلانیم که زکس کینه نداریم...

سلام...
چهارشنبه 15 آذر 1391 ساعت 08:50 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )


ســــــلام عزیزمـ اینـــ ـجا یہ وجبـ از آسموטּ خداستـ..! خوشـ اومدے..

√ یہ وجبـ از آسموטּ خدا

دِلـخوشـ ِعشق ِشُما نیستمـ اِے اَهلـ ِزَمیـטּ بہ خُدا مَعشوقه ے ِ مَـטּ، آטּ بالایے ستــــــ ــنبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریخت


ولی کاش بودی تااشکهایم ازشوق دیداری سرازیرمیشد...

کاش بودی ودستهای مهربانت مرهم همه دلتنگیها ونبود نهایت میشد...

کاش بودی تاسربه روی شانه های مهربانیت می گذاشتم


آپلود فایل و عکس
هرگز لحظات باتوبودن رااز یاد نخواهم برد.هرگزلبخندهایملیح وبی ریایت

راازیادنخواهم برد.لحظات درگذراست ودقیقه های ساعت برایمان مهم

است زیرا که دیگر تکرار نمی شوند شاید روزگاری یادمان آری که دیگر هیچ

نشانی از ما نباشد اما برگه ها بیانگوی دوستی بین ماست.بدان که هرگز

ازخاطراتم نمی روی وباتوبودن برایم لذت بخش است.

اینک تورا به خدای زیبایی ها میسپارم

روزها از پی هم میگذرندونشانی از خود باقی نمی گذارند

ولی ای تنها ترین رویای عشق هیچ چیز خیال تورا ازمن جدانمی کند   فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازنظراتقهر مکن...
یکشنبه 11 خرداد 1393 ساعت 01:40 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )
از آغاز حرفی در میان نبود
به چه دلخوشم!
پــایـان راهـ پیداستـ . . . !


قهر مکن ای فرشته‌روی دلارا
ناز مکن ای بنفشه‌موی فریبا
بر دل من گر روا بود سخن سخت
از تو پسندیده نیست ای گل رعنا

شاخه‌ی خشکی به خارزار وجودیم
تا چه کند شعله‌های خشم تو با ما
طعنه و دشنام تلخ این‌همه شیرین
‌چهره پر از خشم و قهر این‌همه زیبا

ناز تو را می‌کشم به دیده‌ی منت
سر به رهت می‌نهم به عجز و تمنا
از تو به یک حرف ناروا نکشم دست
‌وز سر راه تو دلربا نکشم پا

عاشق زیبایی‌ام ، اسیر محبت
هر دو به چشمان دلفریب تو پیدا
از همه بازآمدیم و با تو نشستیم
تنها تنها به عشق روی تو تنها

بوی بهار است و روز عشق و جوانی
‌وقت نشاط است و شور و مستی و غوغا
‌خنده‌ی گل را ببین به چهره‌ی گلزار
آتش می را ببین به دامن مینا

ساقی من ، جام من ، شراب من امروز
نوبت عشق است و عیش و نوبت صحرا
آه چه زیباست از تو جام گرفتن
وز لب گرم تو بوسه‌های گوارا

لب به لب جام و سر به سینه‌ی ساقی
آه که جان می‌دهد به شاعر شیدا
از تو شنیدن ترانه‌های دل‌انگیز
با تو نشستن بهار را به تماشا

فردا فردا مگو که من نفروشم
عشرت امروز را به حسرت فردا
بس کن بس کن ز بی‌وفایی بس کن
بازآ بازآ به مهربانی بازآ

شاید با این سرودهای دلاویز
بار دگر در دل تو گرم کنم جا
باشد کز یک نوازش تو دل من
‌گردد امروز چون شکوفه‌ شکوفا

ادامه مطلب
:: مرتبط با: روز جدائی ,
می دانم
یکشنبه 11 خرداد 1393 ساعت 01:08 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )
(371).jpg


تو هم درد مرا تسکین نخواهی داد ، می دانم

فقط آرامشم را میدهی بر باد ، می دانم

علی رغم تمام لحظه های آشنایی مان

تو هم روزی نخواهی کرد از من یاد ، می دانم

و حتی می رسد روزی که وقتی صحبت از من شد

تو خواهی گفت : " از آن دیوانه دل ، فریاد " ، می دانم !

مرنج از گفته های من ، که من این زودرنجی را

برای کاملی مانند تو ایراد می دانم

دو دل هستم من اما راه حل مشکل خود را

به دریا دل زدن با هرچه باداباد ، می دانم

زبانم لال اگر رفتی ، چنین خواهی شنید از من :

گل ِ سرخی که پژمرده به آب افتاد ، می دانم !
ادامه مطلب
:: مرتبط با: دل ,
قسمت این بود
یکشنبه 11 خرداد 1393 ساعت 01:01 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )


قسمت این بود که من با تو معاصر باشم

تا در این قصــــه پر حادثــه حاضــــر باشم

حکم پیشانی ام این بود که تو گم شوی و

من بــه دنبال تو یک عمر مسافــــر باشـــم

تو پری باشـــی و تا آن سوی دریا بروی

من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم

قسمت این بود، چرا از تو شکایت بکنم؟

یا در این قصـــه بــــه دنبال مقصر باشم؟

شاید این گونه خدا خواست مرا زجر دهد

تا برازنده اســــم خوش شاعـــر باشـــــم

شاید ابلیس تو را شیطنت آموخت که من

در پس پرده ایمان بــــه تــــو کافـــر باشـم

دردم این است که باید پس از این قسمت ها

سال هــــا منتــظـر قسمت آخـــــر باشــــــم

ادامه مطلب
:: مرتبط با: غم ,
خیال تو
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 10:26 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )
بــــاز هـــــم خیال تــــو
مــــرا

“برداشــــت”

کجــــا می بــــر
دـ
نمی دانــــم!


ادامه مطلب
:: مرتبط با: خیال ,
تنها تو ...
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 10:15 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )
تنـهــا تــو

ضـمــانــت ســرودن ایــن همــه عــاشقــانــه ای

پــس گـرمتــر نگــاهــم کـن

تا غزلی شــوی عـاشقــانـه

روی مکــرر تکــرار ایــن بــرگ بــرگ زنــدگــی . . . .ادامه مطلب
:: مرتبط با: قصر شیرین ,
رنگین گلاب :
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 02:42 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )

          


             " می کنم اظهارغـــم ، ساقی شرابـم می دهد

              بی توقف هرچه می گــویم ، جوابم می دهد

                رنج هستی می رباید انُس ساقـــی از دلـــم 

                خود ببین  در جام می رنگین گلابم می دهد

                رنـج هستی با مــی و مستی ، نـدارد انـتها

                چون  فلک را بنگری قـول حبابــم می دهد

                در خـیـال گُـلرخــــی قـامـت خمیدم بـی ثمر

                چون ره نا امن عشق بوی سرابـم می دهد

               بــــی معـلم پــا نـهـادم در سرای عشق یار

                حالیا دور زمان ، اندرز نابـــــــــم می دهد

                جسم و جانــــم زورقــــی است طوفان زده

               گِـــرد باد زنـدگـــی ، پیچ و شتابم می دهد

               تیغ بیداد جفا از بـــی وفایـــــی دور نیست

                این حکایت گو ( کیان ) دائم عذابم می دهدادامه مطلب
:: مرتبط با: غم ,
می ارزه : (نظیره بر بیتی از داوری )
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 02:39 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )

      " بــه خـدا عشق ، بـــه رسوا شدنش می ارزه

         و بـــه مجنون و ، بـــه لیلا شدنش می ارزه "

         دل به دلدار دهــی ، گمشده ی خویش مجوی

         دل اگـــررفـته ، بـــــه یغـما شدنش می ارزه

         در ره عشق ، بـــداده سر و جــــان هرعاشق

       کــه غـــریـــق بر دل دریـــا شدنش می ارزه

       بلبل ازعشق گــلان نیز ، گـــهـی خسته شود

        غــــم آن نیست ، بـــــه شیدا شدنش می ارزه

        نشو دلگـیـر ، کـــه سِیلی بِبَرد عشق  ات را

         دلــبـرت هَـــــــــــمرهِ سارا شدنش می ارزه

        غــــم دل را به نـگــاه صنمی ، بـایـــد شست

         گـــرچـــه دیدار ، بـــه رویا شدنش می ارزه

       تو ( کیان ) سنگ صبورباش بــه دیدار کسی

        بـهـر لــــیـلا سُویِ صحـــرا شدنش مـی ارزهادامه مطلب
:: مرتبط با: خیال ,
به عشقت همی نازم
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 02:34 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )

          

          توئــــی آهـــــوی آرامم ،منم صیاد ایـــــن دوران

          شکارم تـــــو شدی جانا ، زِسوی قــــــادر سبحان

          دو چشمانت بسی شهلا ، بِسان آهــــــــووان پـیـدا

          خدایم بر من عاشق ، چــه زیبا کـرده است احسان

          بــــه دیــدارجمال تــو ، سفرهــــــا می کـنم با دل

          کویـــری را بـــه پیمایم ، ببارد بــــــر سرم شنها

          چنان مست توام امشب ، دِگــــــــر باده نمی نوشم

          به وَجد آرد مرا ای دل شوی بــر لب همی خندان

          به عشقت من همی نازم ، کُنی بــر من تو طنازی

          بیا و چون طبیبم شو ، کنی بـــــرعشق من درمان

          رعیّت پـــروری بنما ( کـیـان ) راضی ز اعمالت

          به مُلک عشق من هستی ، یگانـــه حاکم و سلطانادامه مطلب
:: مرتبط با: دلتنگ ,
بیچاره کونول
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 02:29 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )

        فـریادیـما بـیـلمم نـئیه بس هئچ کـیـم اویانمیر

          هیجران اودونـا یاندیـــم آمان یاریــــم اینانمیر

        تشویشه سالیب قـلـب ائــویــمی یـار فسونکار

        بـیـچـاره کـونـول عشقـیـنـه سیـنـمده قـالانمیر

          مژده وئـریـری دلـبریـم آنجاق گوروشاق بیز

        بـیـر لحظه اورک او گــونــه اصلا دایانانمیر

         غـــوغـــا یـارادیـب او مــه تـابـان اورگـیـمده

         جسمیمده دئنه قـان دایانـبـدیــــــــرسا دولانمیز

         حـیـرتـه قـالـیـب دیـل دوداغـیم بئیله دونـوبدی

         شهد لـب نن ده ، دوداغــــــــیـم ایـله سولانمیر

         مـه رولارا گــوز قـویـمامیشام یاریما خـاطـیـر

         هئچ کـیـم نن اورک سئوگیلمین عطرین آلانمیر

         بوعشقه ( کیان ) جانـی نی اوغجوندا توتارکن

       بـونـدان دا دریـــن بـیـرغـــزلـــی یارا یازانمیر


ترجمه شعر :

به فریادم نمیدانم چرا هیچ کسی بیدار نمیشه 

به آتش هجران سوختم امان یارم باورش نمیشه 

به تشویش انداخته خانه ی قلبم را یار فسونکار

بیچاره دل من که در سینمه ام آرام نمیشه 

مژده میده یارم که با هم ملاقات کنیم لاکن 

 قلبم تا اون موقع به انتظار راضی نمیشه 

غوغا بپا کرده آن مه تابان در دل من 

در جسمم گویی خون ایستاده جاری نمیشه 

در حیرت مانده ام لب و زبانم مات مبهوت شده 

با شهد لب یار هم لبهایم دیگر تر نمیشه 

به مه رویان نظر نیانداخته ام بخاطر یارم 

از هیچ کس عطرخوش یارم شنیده نمیشه 

به خاطراین عشق (کیان) جونش را برکف گرفته 

از این غزل عمیق به یارم نوشته نمیشه


ادامه مطلب
:: مرتبط با: ♥♫♥شعرهای ترکی..♥♫♥ ,
طالب عشقم :
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 02:23 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )


        در شهر جـنـون جمله خـــریـدار تـو هستم

        سودا زده ی دیـــــده ی بـیـمار تــو هستم

        دل شوره ندارم ، که تـوهـم طالـب عشقی

        سرزنـدگــی ام بــوده گــرفـتـار تـو هستم

        از قـهـر وغضب واهـمه ای نــیز نـدارم

        مـن مشتعل لـحـظـه ی دیـــدار تــو هستم

        بـیـراهــه نپیموده ام و راهـــــــــی عشقم

        پـیـمان نشکستم ، کــــه وفـادار تـو هستم

        خواهی بفـروز ای مه من لنگه ی مهتاب

        شب بستر خود ، تشنه ی انوار تـو هستم

        نـازی بـفـروش و نگهـی سوی وفــا کـن

        من مشتـری گـــــرمـی بـازار تــو هستم

        تـا چــــرخ فـلک دور زده وفــق مــرادم

        پیوسته ( کیان ) گفته که دلــدار تو هستمادامه مطلب
:: مرتبط با: من و تو ,
حلالت باد
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 02:18 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )


          خاطـرم آیـد کـــه گفتی ، شیشه ی جان می شوی

          شاه بـیـت زنــدگـــی ، پـیـوسته جانـان می شوی

          چون فـلک بــر روح و دل روزی شبیخونی زند

          مَـرهـمی بـاشی به جسمَم ، کان درمان می شوی

          دل بــه تــو دادم حـلالـت بـاد ، ای بـانــــوی من

          تـا ابــد ثـابـت قَــدم بــــر عهد و پیمان می شوی

          این دو روزه عُـمر را با عشق بـایـد زنــــده بود

          وَرنـه ایـن دریـا خـروشد غَرق طوفان می شوی

          بر غــریـبـه دل مَبَند رسوای عـالـــم خـود مکـن

          روزگــاری می رسد بـیـنـی پشیمــــان می شوی

          خـنـده ی خـورشید را ازکـف مَدِه تـا زنـــــده ای

          چون غروب آیـد پدید در دل هــراسان می شوی

          بَرمَلا کـردی ( کیان )  راز نهان را در غَــــزل

         غــم زِهجران کم بخور از بُنیه  ویـران می شویادامه مطلب
:: مرتبط با: من و تو ,
کوسولی گئدی
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 02:08 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )

          کــوسولــی گئدی یاریــم ایـله دی دیوانه منی

            سالـدی مجـنـون سایـاقـــی لـیلی بـیـابـانه منی

            آیریلان لحظه سی نی یاددا داهی ساخلامیرام

           شمع کـیمی یـاندی یاریـم ایله دی پروانـه منی

            قـــارا پــرده چکـیلیب اونــلا منـیـم عشقیمیزه

            دیـه سن حـکم ائـلیب سالدیــــرا  زنـدانـه منی

            یـاشایش دودمـانـیـن یـخـدی اودیـلـبـر باشیـما

            ایـندی درک ایلئیری بایـقـوش و ویـرانـه منی

            داها دین نن ده دونوب هیجرانی نین کـافـریـم

           قـایـتارنـماز دیـنـیـمه پـیـریــله فـرزانـــه منی

           تا کی تک قویدی یاریم بوغزلی یازدی "کیان"

             بـیـلـیـرم اولدوره جـاق بـو اودا ریحـانـه منیادامه مطلب
:: مرتبط با: ♥♫♥شعرهای ترکی..♥♫♥ ,
یاددان چیخماسان
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 02:03 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )

         

          عشقیمی آلچاق دوتوب ، اوز دوندریب شاد اولموسان

          عشق دن ال چکمی سن ، گــویا دونوب یاد اولموسان

          نه گوزل گونلر بیر اولدوق ، جان دئیب جان آنللادیق

          جانیما نشتر وئــریب ، قلبیمده فــــــــــریـاد اولموسان

         کولگه ن اولدوم کولگه لیکده ، غـم سنی یاندیرماسین

         یـولـداشین دان چـیـریئیـب ، عشقینده جللاد اولموسان

           هرنه گلدیم سویله دیم ، سن سیز منه یـوخدیـر دوزوم

           سایمادین بد حالیمی ، شادم کــــــــــی آزاد اولموسان

           من دئیردیم بیر اولوب ، غم چکمه روق دونیا بویــی

          بیلمه دیم اوخ  یاغدیریب ، وئرماغـا صیاد اولموسان

          گــــــردوشم درده ، منه درمـان اولارسان ، بیززمان ؟

           سورغوما وئــرمه جـواب ، سن درده بیداد اولموسان

          بیل (کیان) یاددان چیخاردماز تاکی عومری قـورتارا

          کاش گورم بیرگون گلیب پیس گـونده امداد اولموسان
ترجمه  :

عشقمو سبک شمردی و رو برگرداندی و شاد شدی

از عشقمان دست شسته ای و برایم تو یکی یاد شدی

چه روزهای خوشی را سپری کردیم جان گفتیم و جان شنیدیم

حال به جانم نشتر می زنی و در قلب من فریاد شدی

سایه شدم برایت تا زیر سایه ام اتش غم تورا نسوزاند

ازبا من بودن زده شدی و برای جانم تو جلاد شدی

هرچه آمدم گفتم بی تو برای من نیست صبر و طاقت

اعتنا نکردی به حال بدم  ولی شادم کـــه  آزاد شدی

من می گفتم اگر باهم بودیم دیگر تو این دنیا غم نمیخوریم

ندانستم تیر مژگان میزنی و برای شکار صیاد شدی

اگر روزی بیافتم به رختخواب بیماری درمانم میشی ؟

به سئوالم پاسخ مده ! تو به دردم همی بی داد شدی

بدان (کیان) فراموشت نمی کند تا عمرش تمام بشود

بلکه  یک روزی در حال بدم آمدی و امداد شدی

ادامه مطلب
:: مرتبط با: ♥♫♥شعرهای ترکی..♥♫♥ ,
قلب عیّار :
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 01:58 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )

 

       " برو ای دوست ، کـه تــرک تـو ستـمگر کردم "

           خاطــــرخــویش  نـیـالـــــــوده ، مُکـِّــدرکردم

          تا که وَصف ات بِنمودم ، بــــــه غـَـزل ایامی

          قـلب عـیّار تــُـــــرا ، مأمن گــوهـــــــر کردم

          تا کــــــــه سَهمی بنمودی بــه رقیبم ، احسان

           شکّ بـــر پاکــــی عشق تـــو ، پـیـمبر کردم

            من چـــرا سهم بـَـــرَم از تــو جفاکــار ، بگو ؟

          بـه زمانـی کـــه دلــــم ، از تــو معطّر کردم

          تــــو هـمان آینه ی ، حسن جمالــــــــم بودی

          کـــه بــه نــور تـــو همی ، قـلب منّور کردم

          با رقیبان دل خـوش داری و، هـیچ مگــــوی

          بــه غلط  بــوده  تــرا ، یکشبه  دلـبـر کردم

           شب در آن ظلمت جانسور ، چراغــم بودی

          بــه دمی قـرص تــــــرا ، همدم اَخـتر کردم

          بُگذَر ازعشق خودت نالـه ( کیان ) کمترکـن

          تـَـرکِ مِهرش بــه دلـم ، بــوده مُقُّــدر کردمادامه مطلب
:: مرتبط با: غم ,
نالانم غریب :
شنبه 10 خرداد 1393 ساعت 01:56 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست طوفان | ( نظرات )

           این منـــم تـنـهای تـنـها ، هـمره جانـم غریب

         با خـیـال لـیـلی ام ، مجـــنـون دورانـم غریب

           دلبرم سرگرم جور است و ، زقـلـبـم بـی خبر

         گــوشه ای منزلگهم ، پـیـوستـه نالانـم غریب

         با غــم هجـرش همی سازم ، درونـم بی صدا

          زخــم دل ، با سیل اشگـم میشه درمانم غریب

          من نه از فردا به خـوفـم ، روی در خاکم نهند

          ترسم از تنهائیم بوده ، کـــــــه لرزانم غریب

          تا نهادم پای در دنیای فـــانـــی ، بــــی جهت

          هـمدمی با من نـبـود ، پـیـوسته انسانم غریب

          شادی ام با رفـتـن آن یـار زیـبا ، پَــــــر زده

          در ره این عشق خـود ، درحـال پایانم غریب

        تا غـزل را می سرایی با غم دل ، ای (کیان)

         بــی تعارف نظم کــن ، دائـم به افغانم غریبادامه مطلب
:: مرتبط با: تنها ,
 

 امتیاز وبلاگ ها تا این لحظه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic